top of page

Математик, Энгийн төсөөллийн хичээлийн хэсгээс ...

Бяцхан Монгол 3️⃣ цэцэрлэгийн тэргүүлэх зэрэгтэй багш Ц.Буян-Атарын хичээлийн нэг өдөр🏩🗂

Сургуулийн Өмнөх боловсролын хөтөлбөрт 2-5 насны хүүхдэд: 👧🧒☺️


Математикийн энгийн төсөөллийн ойлголт болох тоо, хэлбэр дүрс, хэмжээ, орон зай, цаг хугацааг өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх, асуудлыг шийдвэрлэх чадварт сургана гэж заасан байдаг. Түүний дагуу дунд бүлгийн 3 настай сурагчид тоолох, тоог нэмэгдүүлэх, хорогдуулах сэдэвт хичээлээ үзэж байна.😊🫶
1 view
bottom of page